İrtibat Bürosu

Yurt dışında yerleşik şirketler çeşitli amaçlarla Türkiye’de irtibat bürosu kurabilirler. İrtibat Bürolarının diğer sermaye şirketlerinden önemli farkı, ticari faaliyette bulunamamaları ve fatura düzenleyemiyor olmalarıdır. 03 Temmuz 2012 tarihli, 28342 numaralı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” ile mevcut uygulamalar tamamen değişmiş ve irtibat bürolarının kuruluş ve işleyişi ile ilgili yeni uygulamalar kabul edilmiştir.
Yeni yasaya göre irtibat büroları faaliyet konularına göre aşağıdaki sürelerle kurulabilir.
Faaliyet
Süre (Yıl)

Temsil ve ağırlama

(Yabancı şirketin sektörel kuruluşlar nezdinde ve ilgili organizasyonlarda temsil edilmesi, yabancı şirket yetkililerinin Türkiye’deki iş temaslarının koordinasyonu ve organizasyonu, bu kişilerin ofis kullanım ihtiyaçlarının karşılanması)
5

Türkiye’deki tedarikçilerin kalite ve standart açısından kontrolü, denetimi ve tedarikçi temini

(Yabancı şirket adına üretim yaptırılan firmaların, yabancı şirketin kalite standartları çerçevesinde denetlenmesi, yabancı şirketin ürün ve üretici taleplerinin temini)
5

Teknik destek

(Distribütörlere yönelik eğitim veya teknik destek sağlanması, tedarikçi üreticilere kalite standartlarını arttırmaları yönünde destek hizmeti sunulması)
5

Haberleşme ve bilgi aktarımı

(Türkiye ile iş ilişkisi içinde bulunan yabancı şirkete iletilmek üzere piyasadaki gelişmeler, tüketici eğilimleri, rakip firmaların ve distribütörlerin satış durumları, distribütör firmanın performansı, vb. konulara ilişkin bilgilerin toplanması ve aktarılması)
5

Bölgesel yönetim merkezi

(Yabancı şirketin, diğer ülkelerdeki birimlerine yönelik olarak; yatırım ve yönetim stratejilerinin oluşturulması, planlama, tanıtım, satış, satış sonrası hizmetler, marka yönetimi, finansal yönetim, teknik destek, AR-GE, dış tedarik, yeni geliştirilen ürünlerin test edilmesi, laboratuvar hizmetleri, araştırma ve analiz, çalışanların eğitimi gibi faaliyetlere ilişkin koordinasyon ve yönetim hizmeti sağlanması)
10
What is a Professional Employer Organisation

Ayrıca,

İrtibat bürolarına ilk başvurularda, azami 3 yıl süre ile beyan edilen faaliyet kapsamında izin verilir. Faaliyet sürelerini uzatmak isteyen bürolar, faaliyet süresinin sona ermesinden önce Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı’na müracaat ederler.

Bakanlık, süre uzatma taleplerini, büronun geçmiş yıl faaliyetleri, yabancı şirketin Türkiye’de geleceğe yönelik iş planı ve hedefleri, mevcut ve öngörülen harcama tutarı ile istihdam edilen personel sayısı çerçevesinde değerlendirerek yürütülecek faaliyetin niteliğine uygun şekilde aşağıda belirtilen sürelerle sonuçlandırabilir. Pazar araştırması veya yabancı şirketin ürünlerinin ya da hizmetlerinin tanıtımını yapmak üzere izin alan büroların faaliyet süreleri uzatılmaz.

Kuruluş izni alan irtibat büroları, vergi dairesine kayıt belgesinin ve büro ile ilgili kira sözleşmesinin bir örneğini en geç 1 ay içinde ilgili kuruma iletirler. Bürolar adres, büro yetkilisi/yetkilileri veya yabancı şirketin unvan değişikliklerini, değişikliğin gerçekleşmesinden itibaren en geç 1 ay içinde, yeni adresi gösterir kira sözleşmesi, yeni atanan kişiye ilişkin yetki belgesi ya da yabancı şirketin unvan değişikliğine ilişkin belge/belgeler ile bildirim yaparlar.

İrtibat büroları, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar, büronun geçmiş yıl faaliyetleri hakkında, bu Yönetmelik ekinde yer alan EK-4 İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu’nu ve ekli belgelerini Bakanlığa gönderirler. Bu formu ve ekli belgelerini göndermeyen irtibat bürolarının, süre uzatma talepleri değerlendirmeye alınmaz. Faaliyet izinleri de resen iptal edilebilir.

İrtibat bürolarının faaliyetlerini, mevzuata ve izinlerinde belirtilen faaliyet konusuna uygun şekilde yürütüp yürütmedikleri, resen veya ilgili kurum ve kuruluşların yazılı bildirimleri üzerine Bakanlık tarafından denetlenebilir. Yapılan denetim sonucunda, izin kapsamı dışında faaliyet gösterdikleri tespit edilen bürolara, fiilen yürütülen faaliyet için izin başvurusu yapmalarını teminen otuz gün süre verilir. Bu süre, haklı gerekçelerin varlığı hâlinde en fazla otuz gün daha uzatılabilir. Verilen süre sonunda başvuruda bulunmayan büroların faaliyet izni iptal edilir. Denetim sonucunda ticari faaliyet yürüttüğü tespit edilen büroların ise faaliyet izni iptal edilerek ilgili mercilere bildirilir.

İrtibat bürolarının faaliyetlerini sona erdirmesi durumunda kapatma işlemi için, ilgili vergi dairesinden alınacak iş bırakma-yoklama fişi Bakanlık’taki ilgili tarafa gönderilir. Bürolar, kapanış ve tasfiye sonucunda oluşan bakiye haricinde, transfer talebinde bulunamazlar.

Bunun yanında vergi, fon ve döviz transferi işlemleri için diğer kuruluşlardan farklı mevzuatlar bulunmaktadır.

Türkiye'de bir irtibat bürosunun yasal olarak başarılı bir şekilde kurulması için takip edilmesi gereken süreçler çok önemlidir. İrtibat bürolarının hazinede kayıtlı olma zorunluluğunun yanı sıra periyodik olarak bazı belge ve raporların hazırlanması ve bunların gerekli kuruluşlara sunulması gerekmektedir.

Yeni yönetmelikte de tekrar vurgulandığı üzere, irtibat bürosu çalışanlarının gelir vergisi istisnası olması nedeniyle, yurt dışından gelen dövizler ile ödenen ücretlerin ve çalışanlara ait diğer ofis harcamalarının kayıt düzeni son derece önemlidir. Gelen dövizlerden bankada Türk lirasına çevrilen tutarların, giderlerle karşılaştırılması ve paranın çevrimi sırasında bankaca üretilen döviz alım belgelerinin her yıl Mayıs ayında detaylı bir rapor ile hazineye bildirilmesi irtibat bürosunun uzatma talebi ya da mevcut faaliyet dönemi ile ilgili olarak önem arz etmektedir. İlgili Bakanlık ve Vergi Dairesi, kayıt düzenine uyulmadığında büroların faaliyetine son verme yaptırımının yanında, personele uygulanan gelir vergisi istisnaları kaldırılarak geriye dönük vergi tahakkukları ve cezalar uygulama yetkisine sahiptir.

BPO ve danışmanlık hizmetlerimizle tüm zorlu süreçlerinizde size yardımcı oluyoruz, böylece bu tür işlemleriniz için ekstra vakit harcamadan, kendinize rahat bir çalışma ortamı sağlayarak kendi işinize odaklanabilmektesiniz. Çalıştığımız birçok firmanın Fortune 500'de yer alması, İstanbul'da bu alanda hizmet veren firmalar arasında üst sıralarda bulunduğumuzun bir göstergesidir.

Başlayalım
Hizmet ihtiyaçlarınız için teklif alın.

Daha fazla bilgi
almak ister misiniz?

Adres

Astoria Towers
Kempinski Residences
Büyükdere Caddesi No: 127
B Kule Kat: 8 34394
Şişli / İstanbul / Türkiye

Telephone: +90 212 244 92 22
Fax: +90 212 244 92 21
Web: www.workinturkey.net

Galeri

Bülten Aboneliği

(!) Form'u göndererek, Gizlilik Bildirimi ve KVKK Hakkında Bilgilendirme sayfamızı bütün bölümleriyle okuduğunuzu kabul etmiş oluyorsunuz.
© 2024 WorkinTurkey. All Rights Reserved.